Konferencia Klubu leteckých modelárov 2014

Rovnaký víkend, ako autíčkárska konferencia sa konala aj schôdza leteckých modelárov. Jedna v sobotu a druhá v nedeľu. Keďže na „úradovanie“ majú v našom klube mňa, zúčastnil som sa oboch. Členovia nášho klubu sú evidovaní aj medzi leteckými aj medzi automobilovými modelármi a hoci (s výnimku mňa) už nikto nesúťaží, radi máme prehľad, čo sa kde deje a čo nás čaká. To, čo som ale zažil v nedeľu v Trenčianskej Turnej, to som nečakal ani vo sne.

Leteckých modelárov je trochu viac, ako automobilových, približne 900 ku 90 a aj kategórií, v ktorých sa súťaží, je podstatne viacej. Zo sobotňajšieho rozhovoru s generálnym sekretárom ZMoS som vedel, že je pozvaných cca 90 delegátov. Slušná masa ľudí a názorov, to bude asi celkom rušné. Preto ma prekvapilo, keď v písomnej pozvánke bol uvedený začiatok o 11:00 hodine a súčasne prosba o skorší príchod pre účely prezentácie.

Napodiv aj napriek priebehu ten začiatok nebol neskoro, hoci sa celý deň vyvíjal úplne inak, ako som predpokladal a zrejme aj úplne inak, ako predpokladal organizátor. A keď už som mal zošit s poznámkami zo soboty, bol som pripravený si robiť poznámky aj v nedeľu. Nie, že by som bol grafoman, veď sa v práci napíšem až-až, ale u nás v klube býva zvykom, že pred konferenciami sa v klube zídeme a pokecáme, čo nás čaká a aké sú naše predstavy na nastolené otázky a ja potom ako predseda klubu prezentujem názory klubu, nie svoje. A už sa stalo, že som mal iný názor, ako kolegovia a preto som musel názor kolegov prezentovať ako naše stanovisko. No a po konferenciách zase informujem, ako sa to celé vyvíjalo a skončilo.

Komentované poznámky

Vzhľadom na priebeh a výsledky konferencie leteckých modelárov v nedeľu 26. októbra 2016 v sále kultúrneho domu v Trenčianskej Turnej som sa rozhodol zverejniť svoje poznámky z tejto akcie tak, ako som si ich (stihol) zapísal a doplniť ich svojím komentárom (s odstupom niekoľkých dní). Ak sa vám pri ich čítaní vypúlia oči alebo klesne sánka, vedzte, že chyba nie je vo vašom prijímači.

 

Konferencia klubu leteckých modelárov Trenčianská Turná, 26.10.2014

KKLMPozvanka
KKLMRokovaciPoriadok

Pozvánky prišli poštou, spolu s delegačným lístkom, ak by sa nemohol zúčastniť predseda klubu, bol v obálke aj Rokovací poriadok konferencie RLM. Ako keby nebol všetko jasne popísané v stanovách. Čo mi ale nebolo jasné od začiatku, išlo o stretnutie Rady leteckých modelárov, alebo konferenciu Rady leteckých modelárov alebo konferenciu Klubu leteckých modelárov Zväzu modelárov Slovenska? Nejednotnosť písomných dokumentov a ich nejednoznačnosť bola do očí bijúca a to sa konferencia ešte ani nezačala.

Aj napriek posunu letného/zimného času som si ráno privstal, aby som na miesto konania dorazil v predstihu, aj keby boli cestou nejaké hmly. Všetko išlo hladko a tak som do sály vstúpil pred pol jedenástou. Bolo tam asi zo pätnásť ľudí a predseda Rady Pavol Barbarič intenzívne pracoval na notebooku. Neskôr som sa dozvedel, že pripravoval prezenčnú listinu, lebo skôr sa to asi nedalo. Aj tak vyzerala. Zoznam klubov, sem si dopíš svoje meno a sem sa podpíš. Nebyť sobotňajšej dobre pripravenej konferencie Ivana Kalčevského, asi by mi to prišlo normálne.

Krátko pred oficiálnym začiatkom prišiel za mnou Pavol, že či by som nerobil zapisovateľa konferencie. Vzhľadom na to, že som prišiel skôr ako pozorovateľ, lebo nám v klube naozaj o nič nejde, tým myslím peniaze zväzu na reprezentáciu a pod., a súčasne takmer nepoznám mená a tváre aktívnych leteckých modelárov-funkcionárov, som túto funkciu s odkazom, že som zapisovateľa robil v sobotu na autíčkárskej konferencii, zdvorilo odmietol. Pozorný zapisovateľ totiž (podľa mňa) musí všetko pozorne sledovať, dôsledne zapisovať a pritom ak nepozná ľudí, nevie, kto to povedal, čo povedal. Tak ma Pavol poprosil, aby som robil overovateľa zápisnice. S tým som nemal najmenší problém, tak som ponuku prijal. Dúfam, že keď uvidím zápis, nebudem ľutovať. Lebo tí čo ma poznajú, vedia, že ja som strašný debil. Ak tam bude chyba, pokus o manipuláciu alebo iná „vlastnosť“, nepodpíšem, keď sa prezídium aj rada leteckých na hlavu postaví.

Okrem toho si myslím, že na takej akcii majú byť hlavní kandidáti na pracovné pozície rokovania dopredu predjednaní, aby sa konferencia vyhla všelijakým lapsusom alebo doťahovačkám.

Poznámky z konferencie.
11:22 Pavol Barbarič konštatoval, že proti takmer 90 pozvaným delegátom nie je tu prítomných ani 30 delegátov a preto konferencia nie je uznášaniaschopná. Navrhol zvolať náhradnú konferenciu nie za hodinu, ale za pol hodinu od plánovaného termínu.
Boli aj návrhy na 15 minútovú prestávku. Hlasovanie takmer jednomyseľne schválilo začiatok na 11:30 náhradnej konferencie.

Neviem, ako percentuálne a proporčne sú rozdelené hlasy (mandáty) medzi jednotlivých delegátov/zástupcov klubov, ale spočítať len počet delegátov nestačí. Aj keď mandátová komisia nebola ešte zvolená, niekto mal spočítať nie len počet delegátov, ale aj počet mandátov, aby bolo naozaj jasno a neboli nijaké pochybnosti. No povedzme, že Barbarič to odhadol dobre a naozaj nás bolo málo.

No konferencia, ktorá nie je uznášaniaschopná, nemôže hlasovať, že sa niečo udeje skôr, alebo že sa vôbec udeje. Konferenciu zvoláva poľa stanov Rada (opravte ma, ak sa mýlim) a len tá môže rozhodnúť, nie neuznášaniaschopná konferencia. A ak je raz v stanovách napísané, že náhradná konferencia s progranom rovnakým, ako bol na pozvánke, sa môže konať kedykoľvek v budúcnosti, ale najskôr o hodinu neskôr proti plánovanému termínu, tak žiadne hlasovanie ani v prípade jadrovej vojny to nemôže zmeniť.
Alibisticky priznávam, že som tiež hlasoval „za“. Mal som v úmysle zúčastniť sa pozorovateľským spôsobom a tak nejak som veril, že tento malý „prešľap“ bude prvý a posledný na tejto konferencii a teda nech tu nesedíme do noci… Moja chyba, že som sa neozval. Na dobre pripravenej konferencii by sa tento (očakávaný) čas čakania vyplnil napríklad podávaním kávy…

11:30 Pavol Barbarič otvoril novú konferenciu.
Delegáti schválili spôsob verejného hlasovania delegátov s nadpolovičnou väčšinou pri jednoduchých otázkach a dvojtretinovou väčšinou pri hlasovaní o väčšom počte kandidátov.

Bol to návrh predsedu rady. Tu už som začal otvárať oči. Púliť ich! Možno si ešte spomeniete, ako som pred ôsmimi(?) rokmi pri pokuse o zmenu stanov a zapracovať do nich v časti o práci s mládežou slovko „najmä“ tvrdo vyžadoval pred hlasovaním presnú definíciu slovka „najmä“ a určenie percent, kedy to už „najmä“ je a kedy ešte nie. A tu niekto použije pojem „jednoduchá otázka“ a „väčší počet“. Hlavne keď spôsob hlasovania je jasne určený stanovami ZMoSu! Počet zdvihnutých rúk je irelevantný, dôležitý je počet mandátov, ktoré tie ruky reprezentujú. Ako som spomínal, v sobotu mal Ivan pripravené hlasovacie lístky s číslom klubu a veľkým číslom počtu mandátov. Tu sme nemali nič 🙁

Takže toto hlasovanie je neplatné a čakám, kedy sa ozve ten, koho sa takéto hlasovanie dotkne alebo dá celú konferenciu na súd so žalobou o určenie neplatnosti. Bude ešte veselo na tejto schôdzi 😉

Overovateľ a zapisovateľ

Potom predseda rady Barbarič navrhol zapisovateľa konferencie (meno si fakt nepamätám, nezapísal som si ho, lebo toho kolegu nepoznám) a mňa ako overovateľa. Všetci nadšene súhlasili, hlavne preto, že to nemuseli byť oni 😀 Po schválení hlasovaním rúk (no dobre, za boli všetci alebo takmer všetci, takže sa mandáty naozaj rátať nemuseli) poprosil Pavel kolegu, aby si presadol ku mne (pri zapisovateľovi nebolo miesto, inak by som si asi musel presadnúť ja 😉 Z našej pozície sme zase mali skvelý výhľad na konferenciu aj predsedajúcich.

Predsedníctvo: Barbarič, Šulc, Zvalený st.
Volebná a mandátová komisia: Bačiak, Bachratý, Miertuš

Potom Pavel navrhol hlasovať o predsedníctve konferencie, nikto nič nenamietal, aj tak už sedeli za vrchstolom. Aspoň toto bolo pripravené. Po chvíľke dohadovania a presviedčania sa našla aj trojica ľudí do volebnej a mandátovej komisie. Návrhovú netreba, čo tam po nejakom uznesení, však 😉 Však je to len formalita.

Mandátna komisia: 29 delegátov
397 mandátov

Po krátkej chvíli sa novozvolená komisia dopátrala k presným počtom prítomných delegátov a mandátov. Je smutné, že sa tak závažnej udalosti, akou je konferencia raz za štyri roky zúčastní tretina tých, ktorých sa to týka. Alebo majú pocit, že sa ich to netýka? Veď cestovné (alebo aspoň palivo do auta, ak niekto cestuje sám) hradí ZMoS.

4. Správu predniesol Barbarič
Vyzdvihol úspechy na ME a MS. Napriek tomu sa dotácie z Min. školstva znižujú a preto je rozdelené financovanie reprezentácie a usporiadanie súťaží. Preto je aj financovanie reprezentácie len čiastočné. 2014-2011 - o 62% zníženie dotácie. 2010-2007 - iba 11% zníženie dotácie.

V raketách sa situácia upokojila vďaka novému vedeniu. Aj keď dvaja (bývalí) členovia získali licencie iného štátu.

Táto (a nie len táto) vláda dáva ostentatívne najavo, že ju nejaký šport a nejaká reprezentácia Slovenska nezaujíma. Iba vtedy, keď sa nejaký športovec vypracuje sám a za svoje, tak sa potom hlásia k nemu. Naposledy bol takouto „našou“ hviezdou Peter Sagan. Ale nie je to nič nové, aj od činovníkov Zväzarmu som často počúval „naši športovci“ a podobné sračky. V deklaratívnej rovine budú politici podporovať mládež, školstvo, protidrogové aktivity, ale v skutočnosti chcú len mať svoj kľud, svoj plat a svoje úplatky.

Čo ma ale prekvapilo, prečo sa v správe o činnosti leteckých modelárov za posledné štyri roky spomínajú raketoví modelári? Mne na um prišli len dva dôvody. Bud má niekto z leteckých maslo na hlave a veľmi výrazne sa podpísal na kríze, ktorá sa okolo rakeťákov a neskôr v celom ZMoSe vytvorila, alebo si pripravuje „čistý štít“ na nasledujúce voľby nových orgánov ZMoSu.

V každom prípade je v prvom rade dôležité, aby sa „kauza“ raketári konečne dôsledne a presne vyšetrila, prijalo sa konečné uznesenie a opatrenia a jasne sa povedalo, kto čo urobil alebo neurobil v súlade so stanovami alebo inými predpismi a aby sa to celé raz a navždy uzavrelo. A či je niekto urazený alebo nie je, či bol vylúčený alebo nie a či sa chce alebo nechce vrátiť zo zväzu modelárov, bude irelevantné. A samozrejme aby bola vyvodená osobná zodpovednosť tých, čo urobili v tejto veci prešľap.

Prestávka vynechaná

Vzhľadom na rýchly postup jednania sme sa dohodli, že prestávku nepotrebujeme a do obeda v reštaurácii je ešte čas, takže bude rozumnejšie pokračovať v jednaní. Možno by sa v prestávke delegáti medzi sebou rozprávali a „niečo by medzi sebou upiekli“ 😉

Voľba predsedu rady

P. Barbarič je vo funkcii 2006-2014 a má záujem.
Zástupca klubu Martin navrhol Jara Košťana, nie je prítomný a nie je písomný súhlas s kandidatúrou. Súhlas dal telefonicky.

Zaujímavá debata sa strhla ohľadne kandidáta Košťana. Osobne nebol prítomný, údajne z rodinných dôvodov a písomný súhlas s kandidatúrou nepredložil/neposlal. Jediný jeho podpis bol na delegačnom liste, ktorým poveril účasťou na konferencii iného člena klubu. Žiaľ mená martinčanov nepoznám, nemám ich poznamenané. V debate neskôr som sa ale dopočul, že P. Barbarič vedel od Košťana osobne, že chce kandidovať a že jeho vyhlásenie o neprítomnosti a neexistencii písomného súhlasu s kandidatúrou vraj malo znemožniť jeho kandidovanie a voľbu. Získal som dojem, že kandidovanie Jara Košťana na post predsedu Rady leteckých modelárov nebolo náhodné a spontánne, ale že si pár klubov túto spoločnú kandidatúru vopred dohodlo a boli pobúrení počiatočným prístupom súčasného predsedu. Nakoniec jeden z martinčanov Jarovi zavolal a cez hlasitý odposluch do mikrofónu sme mohli počuť jeho hlas v odpovedi na otázku ohľadne kandidatúry, že s ňou súhlasí. Tým bolo všetko jasné.

Mandátna a volebná komisia natrhala kancelársky papier na malé kúsky veľkosti krabičky cigariet a v tajnej voľbe sme mali napísať číslo klubu (aby bolo jasné, koľko mandátov), svoje meno a meno koho volíme. Tajná voľba ako vyšitá, ako sa vyjadril niekto z pléna. Nakoniec sme napísali len číslo klubu a meno svojho kandidáta. Prekvapilo ma, že na takejto akcii a pri takejto (očakávanej) voľbe neboli pripravené hlasovacie lístky s číslom klubu a mandátmi a predtlačou pre mená kandidátov. Ale pomaly som sa prestával čudovať, pripravené tu nebolo takmer nič, ani voda na stoloch.

Barbarič 140 mandátov
Košťan 223 mandátov
Konferencia zvolila Košťana

Po pozbieraní hlasovacích lístkov a spočítaní mandátov predseda komisie vyhlásil výsledky. Zdalo sa mi, že pár ľudí bolo v sále prekvapených.

Voľba rady verejným hlasovaním 100% zvolená

Voľba rady prebehal takým spôsobom, že Pavol Barbarič povedal, ktorí členovia rady sa vzdali funkcie a kto kandiduje na ich miesto. Zjavne nikto nebol proti navrhovaným osobám, tak sa hlasovalo zdvihnutím ruky. Pretože „za“ sme hlasovali všetci, mandáty nebolo treba rátať. Zase som bol asi jediný, kto očakával hlasovacie lístky s číslom klubu, počtom mandátov a menami kandidátov.

Kandidát kontrolnej komisie: Andrej Molčáni
verejné hlasovanie delegátov bez mandátov

Opäť nie je čo dodať, opakoval by som sa.

Voľba delegátov VZ ZMoS

Čentéš, xxxx, Zvalený, Bachratý, Polonec. Namiesto Polonca Košťan.
Jednomyseľne verejným hlasovaním delegátov.

Jedno meno som si poznačil tak nečitateľne, že ho sám po sebe neviem prečítať. Po schválení zoznamu delegátov niekoho napadlo, že by mal byť na konferencii aj nový predseda Rady, tak sa jeho kolega z klubu vzdal a tak nejak sme odhlasovali, že tam bude Košťan namiesto neho. Dajme tomu, že to nebolo správne a presné, ale povedzme, že je to tak dobre.

Ak doteraz program konferencie odsýpal dobre a rýchlo, tak teraz sa začalo to pravé zaujímavé. Všetko bolo poschvaľované, mohli (sme) sa začať baviť o dôležitých veciach. Škoda len, že niektorí modelári nepoznajú zásady vedenia vecnej diskusie ani stanovy organizácie, ktorej sú členmi. Inak by nemohli trepať také somariny, ako občas zazneli aj z úst vážených modelárov.

DISKUSIA

Predtým: Zvalený ml. na člena komisie mládeže.

Predseda ohlásil diskusiu, ale niekto si spomenul, že keď Košťan je novým predsedom rady, tak by mal byť zvolený nový člen komisie mládeže, ktorej Jaro šéfoval. Tak sme najskôr zase hlasovali a potom sa už diskutovalo.

Barbarič navrhol rozšíriť ZMoS o plastikových (statických) modelárov. Tento návrh by mal byť prednesený na VZ ZMoS.
Kačala sa pýtal, či sa jedná u statických modelárov len o lietadlá, či aj iné, konkrétne bojové modely.

Bývalý Zväzarm a potom aj ZTŠČ a ZMoS združovali aj plastikárov v minulosti, ale ak ma pamäť neklame, sami odišli od nás. Ich činnosť a súťaže prebiehajú podstatne inak, ako naše s funkčnými modelmi a tak majú teraz svoju organizáciu či organizácie.

Pravdu povediac som nechápal (podobne ako pri zmienke o raketároch) túto vyslovenú myšlienku a jej cieľ, ak ním nemalo byť len „vykazovanie činnosti“, teda ukázanie, že mám aj nejaké nápady do budúcnosti. Ako podľa mňa správne podotkol kolega Kačala zo Žiliny, plastikári nie sú len lepiči lietadielok 1:72 z druhej svetovej a takýto krok si treba dobre premyslieť a pripraviť. A tiež si uvedomiť, či existuje niečo, pre čo sa oplatí (niektorým) plastikárom opäť vstúpiť do nášho zväzu.

A nezabudnúť, že stanovy jasne hovoria hneď v úvode, ktorých modelárov naša organizácia združuje. Takže prizvanie kohokoľvek ako novej odbornosti vyžaduje zmenu stanov. A návrhy na zmenu stanov sa uzatvárali 30. júna tohto roku. Že by to člen prezídia ZMoS nevedel? nechce sa mi veriť. Čomu potom ale mám veriť? Čo bolo cieľom tohto návrhu?

Poďakovanie sekretárovi za zlepšenie administratívy po Joríkovi. Ale za rok 2013 2014 nie sú dohľadateľné doklady (cca 7 a 6 tis €). Na webe nie sú info, na čo boli peniaze použité. Sekretár si vyžiadal zistené info, bez toho nie je možné sa vyjadriť.
J. Kákoš navrhol vyriešiť vec cez kontrolnú komisiu.

Myslím, že to bol opäť niekto z martinčanov. Sám som mal organizačné „nedorozumenia“ s Joríkom, či už ako predseda krtíšskeho klubu alebo ako predseda slovenských automodelárov. O Joríkovi sa toho medzi modelármi už napísalo a nahovorilo dosť, ale vždy nad ním „niekto“ držal ochrannú ruku (zrejme niečo za niečo) a sám musím súhlasiť s pochvalou, lebo veci organizačné sa výrazne zlepšili. Len som nepochopil to „počítanie“ z informácií uverejnený na webe. Ak mám nejaké dotácie a príspevky a z nich mám nejaké výdavky a súčet nesedí, nenapadlo niekoho, že „zvyšok“, účtovne nazývaný prebytok, mohol zostať na účte alebo v pokladni? Či mal sekretár, teda modelári, kompletne minúť aj poslednú vindru? Ale nech sa na to pozrie kontrolná komisia po Valnom zhromaždení.

Virág: Na webe by mohol byť zverejnený zoznam členov ZMoS. Ostatní: Zverejňovanie údajov môže byť ošemetné.

Osobne si neviem predstaviť, načo je dobré na webe prístupnom celému svetu mať zoznam všetkých členov ZMoSu a ich kontaktné údaje vrátane mailov a mobilov. To ešte tento pán nepočul o spame a reklamných telefonátoch? Či je kompletne na hlavu padnutý? Keď chcem niekoho kontaktovať, požiadam predsedu jeho klubu a keď neviem, v ktorom klube je, poprosím sekretára o preposlanie mailu, on má kontakty z registračných listov klubov. Pár ľudí sa mu to snažilo vysvetliť, ako je to s osobnými údajmi, adresami a kontaktnými údajmi a zrejme pochopil, že to, čo chce, je blbosť.

Šulc: Peňazí je málo, lebo nie sme olympijský a mediálne známi. Ale aj niektorí členovia robia zlé meno. Andoga sa sťažoval na M. školstva. Podal trestné oznámenia. Predseda kontrolnej komisie poslal skreslenú zápisnicu na NKÚ, hoci bola ich správa auditovaná.

Že na nás vláda a úradníci kašle, je stará známa vec. Tuším je na čase si uvedomiť, že to, čo robíme je hobby a že hobby si platíme sami. Samozrejme, že potom na medzinárodnej súťaži nevystupujem pod slovenskou vlajkou, ale sám za seba alebo za sponzora lebo za nejakú firmu. A tiež si vyprosím, aby si potom štát prisvojoval moje športové úspechy zadarmo.

Nástupom GS sa zmenili k lepšiemu pomery v budove v DS.

Súčasný prezident zväzu pripomenul, že sekretár dokázal zlepšiť materiálny stav našej budovy v Dunajskej Strede a tak získať viac peňazí z prenájmu pre nás nepotrebných priestorov. Takže kompletne prevádzka sekretariátu ide z takto zarobených peňazí a z dotácií od štátu zostávajú peniaze na reprezentáciu a poriadanie súťaží.

- Zlepšiť financovanie mládeže, nie len reprezentantov.

Táto požiadavka sa ozýva takmer na každej schôdzi modelárov a osobne aj mňa zaujíma táto vec viac, ako financovanie reprezentácie. Sám som v minulosti (z časti za peniaze ZMoSu) dva razy viedol slovenskú reprezentáciu na Majstrovstvách Európy automodelov s elektromotorom 1:10 (Pro 10) a je mi jasné, že účasť každého „reprezentanta“ je v prvom rade jeho osobnou ambíciou a jeho osobným úspechom aj impulzom do ďalšej športovej kariéry. Preto v situácii zvanej „nie sú peniaze“ by si mal „reprezentáciu Slovenska“ platiť každý zo svojho vrecka a našou prioritou ako zväzu by malo byť postarať sa o mládež, pokiaľ možno plošne. Je mi ale jasné, že štát podmieňuje príspevky športovými úspechmi. Príde mi to ale nefér.

Keď sa ani my ani štát nepostaráme modelársku mládež, bude nám hroziť to isté, čo partizánom zo SNP. Vymrieme.

- Presvedčiť úradníkov, že naše kluby sú možnosťou technického vzdelávania detí.

V poslednom období sa stále častejšie ozývajú hlasy, že nám chýba technicky vzdelaná mládež a že máme (štát) problémy s obsadzovaním technických miest v priemysle. Že nemáme funkčné učňovské školstvo. Je mi jasné, že je to len súčasná rétorika tých, ktorí sú pri koryte a zrejme sa tým sleduje „niečo“ čo zatiaľ nevidíme. Napríklad štedrá štátna dotácia z našich daní konkrétnej súkromnej firme na „vybudovanie“ špecializovanej školy, ktorá bude pripravovať špecializovanú pracovnú silu k špecializovanému výrobnému pásu inej súkromnej firmy.

Môžeme sa pokúsiť „zviesť sa“ na tejto momentálne populárnej vlne a tvrdiť, že vďaka podpore modelárstva sa deti netúlajú po uliciach (koho to naozaj zaujíma), nekradnú a nefetujú a súčasne sa učia narábať s náradím a nástrojmi a získavajú technické zručnosti. Len aby to nedopadlo tak, ako pred mojím narukovaním. Pol roka na Zväzarme a vojenskej správe dávali o mne dokopy asi dvetisícstranový materiál modelára pilota RC lietadiel, aby som nakoniec namiesto ako pilot RC terčov delostrelectva skončil ako lapiduch v trestnom motostreleckom prápore na Šumave 😀

- Niektoré odbornosti nemajú zastúpenie v rade. Napríklad vrtuľníky.

To je pravda. Ani deproňáky nie. Modelári, ktorí ešte neboli funkcionármi, nech sa prihlásia u súdruha Žinčicu.

- Ako s webovou stránkou?

Tak táto téma osobitne zaujíma aj mňa. Najmä preto, že som sa sám podieľal na vzniku „modernej“ webovej stránky ZMoS pred asi ôsmimi rokmi. Vtedy sa mi podarilo presvedčiť Predsedníctvo, že už je načase vymeniť starú html stránku, v ktorej sa vyzná len jeden jediný človek a kde je kód aj obsah v jedinom súbore a pre zverejnenie každej informácie ju treba najprv poslať mailom autorovi a správcovi webu a potom týždne čakať, kým ju zverejní za modernú stránku postavenú na tzv. redakčnom systéme, kde je samotný kód oddelený od obsahu. A kde obsah môžu pridávať poverení ľudia s prístupom na web. A tak keď bude obsah webu v príslušných sekciách tvoriť viac ľudí, tak ubudne práce tajomníkovi aj správcovi webu a ten bude aktuálny a presný. A tak sme začali na ňom robiť. Ja a Paľo Barbarič.

Web sme dokončili (zadarmo, lebo sme chceli pre zväz niečo urobiť. Potom síce Jorík poslal papiere na odmenu pár stokorún, ale kašlal som mu na to, nič som nepodpísal) a bol v prevádzke. Tuším po troch rokoch ale prestal fungovať. Vedeniu ZMoSu sa nepáčilo, čo tam napísalo pár ľudí. Informácie sa šírili a nedalo sa zákulisne manipulovať a zahmlievať. Web bol odstavený. A tak vznikli „náhradné“ weby, ako napr. www.aeromodelling.sk – web rady leteckých modelárov. A svoje info majú aj autíčkári inde. A oficiálny web združenia je na „čudnej“ adrese www.zmos.weblux.sk, lebo pôvodná doména zmos.org nebola registrovaná zväzom, ale súkromnou osobou a tá doménu „nedala z ruky“. Skrátka vznikol z toho zase pekný bordel a vina padá na hlavu tých, čo zväz riadili a toto dopustili. Jednak odstavenie webu, jediného informačného zdroja modelárov, ako aj to, že doménu a hosting nemali plne pod kontrolou. Pýtať sa mali koho. Či za to môže viac Jorík alebo viac Šulc ma v tejto chvíli nezaujíma. Jeden je už preč a zrejme čochvíľa aj druhý. Mimochodom, pri práci na tomto webe som sa s Barbaričom spoznal, vlastne už na konferencii, kde sa nový web schválil.

Mojou víziou vtedy bolo, aby všetky informácie, ktoré organizovaný aj neorganizovaný modelár potrebuje, našiel na jedinom mieste a súčasne aby sa web stal informačným kanálom a zrušilo sa posielanie papierových spravodajov, ktoré často končili len u predsedov klubov a členovia boli bez informácií. Násilné rozbitie webu a jeho čiastočná náhrada atomizovanými odborovými webmi nepomáha ani modelárom ani modelárstvu.

Takže ma zaujímalo, ako je to s novou webovou stránku ZMoS.

GS: Vyberajú sa dodávatelia, do VZ bude vybraný zo 4 (300 - 1000 €) ponúk.

Palo Barbarič ešte vyzval delegátov, ak majú príspevok k tejto téme, že sa majú možnosť prihlásiť, že sekretár určite rád zváži ďalšie ponuky. Mal som pocit, že sa obracia na mňa (neviem, nepozeral som sa na neho), ale nemal som záujem vstupovať znova do tej istej rieky. Nepochybne je dosť ľudí znalých pomerov a technológií, ak však ktokoľvek požiada o radu alebo pomoc, som mu ochotný pomôcť či už so štruktúrou webu, jeho sekciami či samotným webovým marketingom. Konečne, web a obsahový marketing na internete a tvorba webstránok vrátane obsahu je to, čo ma živí.

Kačala: na nete nebola pozvánka na konferenciu.
Barbarič: Pozvánky šli poštou na predsedov klubov. Na stránke rady let. mod. bol oznam.

„Na internete“ je široký pojem, presne taký istý ako „na svete“. Ale že taký skvelý letecký modelár nepozná stránku rady leteckých modelárov? A možno, ako ja si myslí, že jedna komplexná stránka stačí a čuduje sa, ako ja, že tak dlho nebola po rokoch úspešného fungovania a ešte väčšieho počtu rokov úspešného nefungovania opäť spojazdnená.

Barbarič: Konferencia odporúča VZ komplexné prepracovanie stanov.

Stanovy sú staré, to je pravda. Majú tuším osem rokov. Ešte by som našiel svoj návrh, ktorý som vtedy predkladal. Ale že by potrebovali naozaj komplexnú zmenu? Zase mi to pripadalo, ako zvolanie za veľkú zmenu, aby potom prešla aspoň tá malá. Nenápadné slovíčko „nepolitická“ v odstavci o druhu organizácie, ktorou sme a ktorej takéto označenie nepotrebujeme a ak naozaj niekto do modelárstva vnáša politiku, treba ho vyniesť v zuboch a hodiť mu deku. A samozrejme ide o odstavec o čestnom prezidentovi, ako som písal v článku z automodelárskej konferencie, ktorého nepotrebujeme, ani rady ani dohľad. Dôvody som vysvetlil v tom článku.

Šulc: do 30.6. 2014 bol termín na návrh zmeny stanov, termín bol zverejnený na webe v januári. Stanovy sú staré a pri ich tvorbe sme nevedeli, čo nás môže čakať.

Doplnil, že nikto netušil, že bude treba niekoho vylučovať alebo trestať. Nie je pravda, vedeli sme to už pred ôsmymi rokmi a ja sám som navrhoval namiesto komplikovaných stanov, ktoré treba každú chvíľu prerábať, zakomponovať odvolávku na internú smernicu, ktorú schvaľuje Prezídium/predsedníctvo a netreba zakaždým zvolávať Valné zhromaždenie a potom otravovať s registráciou Ministerstvo vnútra.

- Návrh stanov zaslať delegátom VZ aj papier aj elektronicky

Ktosi sa vyjadril v tomto zmysle. Zrejme nemá doma tlačiareň alebo nevie čítať z monitora.

- Zvalený: Rada leteckých mod. nesúhlasí s tým, aby každá odbornosť mala rovnaký počet hlasov (5). Je predsa demokracia.
Ja: Treba brať do úvahy názory iných odborností, aby nedošlo k atomizácii ZMoS.

Tri riadky zápisu, ale dosť dlhá debata. Viacej poznámok nemám aj preto, že som pozorne počúval a aj vysvetľoval.

Je pravda, že leteckých modelárov registrovaných je cca 900, autíčkárov 90, lodných 70 a železničných vraj 17. Ale prečo sa leteckí cítia utláčaní? Ako som sa vyjadril v jednom zo svojich diskusných príspevkov na túto tému, v rámci Rady si každá odbornosť vyrieši svoje problémy a na Prezídiu ZMoS sa potom spoločne rokuje o spoločných problémoch a je správne, že každá odbornosť m rovnaký počet hlasov (5).

Celý čas diskutovania o sile odborností som mal pocit, že tu ide o niečo úplne iné ako o to, koľko je akých modelárov. Až to z pána Zvaleného st. konečne vypadlo. Raketoví modelári podľa neho presvedčili autíčkárov (Kočičania Košičanov?) a potom aj železničných a tí spolu prehlasovali leteckých a vylúčili zo zväzu jedného zaslúžilého člena. A teraz, keď sa vraj všetko vyriešilo, pán vylúčený je urazený a nechce naspäť do zväzu. No a čo? Aj ja poznám jedného pána, ktorému šéf Zväzarmu ublížil (niečo okolo jednej ženy?) ten sa urazil, potom bol vylúčený a po prevrate sa už do zväzu nevrátil. No a čo?

Takže aby sa podobná manipulácia už neopakovala, leteckí modelári chcú mať počet mandátov zodpovedajúci pomeru počtu leteckých modelárov vo zväze.

A kto zaručí, že nejaký raketový modelár v budúcnosti nepresvedčí leteckých modelárov a tí prevalcujú zo zväze každého bez rozdielu? V podstate budú mať ľahšiu úlohu, nebudú musieť obiehať celé prezídium, stačí jedného človeka.

Navrhoval som, že treba prijať také opatrenie, aby sa podobná situácia „presvedčovania“ už nemohla opakovať a nie kvôli tomu meniť stanovy. Odpoveďou p. Zvaleného mi bolo, že práve táto zmena je takým opatrením. No ja neviem, omlúva ho snáď jeho vek. Veď by už predsa mohol vedieť, že nič nie je trvalé. Ani to, koľko leteckých modelárov je vo zväze ani to, že sa nič nezmení.

Veď stačí, že niekto by potom „zorganizoval“ desať klubov so stovkou členov a razom je na svete nadpolovičná väčšina. Koniec koncov, ta nejak začala „aféra“ okolo raketových modelárov. S Radou a jej predsedom sa nedalo pohnúť, tak vznikol nový klub, mal stovku ľudí a zrazu sa zmenili pomery. „Členovia“ požiadali o zvolanie rady a tú vymenili. Keď som vravel, že treba postupovať síce dôrazne, ale v zmysle platných predpisov a stanov, nikto ma nepočúval. Teraz je tu problém, ktorý ideme riešiť ešte horúcejšou ihlou a zase ma nikto nepočúva. Čo sú tí leteckí modelári už načisto debili? Alebo len niekto zneužil situáciu a „spravodlivý hnev“ starého pána a ide tu zase len o peniaze? Totiž v prostredí znižovaných dotácií zo štátu na modelárstvo je čoraz ťažšie financovať výjazdy na majstrovské preteky a taký výlet napríklad do Argentíny stojí kopu prachov. A ešte sa o ne treba deliť s nejakými autíčkármi či lodičkármi?

A zase sme u toho. Štát nepotrebuje reprezentantov v akomkoľvek modelárstve. Vláda má iné záujmy a všetci vieme aké. Jachty, hodinky, vily. Smutné, ale je to tak. Naše autíčka a naše lietadielka sú len naše hobby. Tak by sme si ho mali aj sami platiť. Vrátane výletov na majstrovstvá či svetové poháry.

Na margo kurzu demokracie som ešte pána Zvaleného a prítomné osadenstvo upozornil, že demokracia nie je len presadzovanie práva väčšiny, ale aj ochrana práv menšiny. Aby si nevysvetľovali všetko len po svojom. A že ich tlak na zmenu hlasovacích práv môže vyvolať nevôľu zo strany iných, v súčasnosti (dokedy?) menších odborností a to môže viesť v krajnom prípade k štiepeniu ZMoSu a tým sa oslabí jeho vyjednávacia pozícia voči Ministerstvu školstva. Na čo som bol poučený, že ľahko sa u nás môže objaviť legislatíva, kedy každý prevádzkovateľ nejakého lietajúceho čuda nad jeden a pol kila bude musieť byť povinne registrovaný v nejakej organizácii, napríklad našej a tým bude zabezpečená členská základňa. Že by niekto vedel viac, ako my ostatní? Alebo žeby niekto na niečom takom už pracoval? Všetci povinne registrovať do Národného Frontu? Hoci aj do zväzu žien, len platiť príspevky a chodiť na schôdze?

Opäť som musel reagovať. Upozornil som, že by bolo dobré pri každom návrhu zvažovať všetky možnosti, v ktoré to môže vyústiť a nebrať do úvahy len tu jedinú, ktorá sa mi páči. Aby sme neboli prekvapení.

Na čo niekto kontroval, podľa polohy v sále z martinského okolia, že oni so svojím klubom nevstupovali do Rady leteckých modelárov, kde majú pomerné počty hlasov, ale do Zväzu modelárov, kde majú leteckí len päť hlasov.

Opäť som sa musel opýtať. Koľkí delegáti sa ped konaním konferencie streli vo svojich kluboch so svojimi členmi a prebrali všetky problémy, ktoré sa majú na konferencii riešiť? Koľkí reprezentujú stanovisko klubu a nie len svoje a koľkí sa po konferencii stretnú s členmi klubov, aby ich informovali o tom, ako prebiehalo rokovanie a aké sú jeho závery, ako to roky rokúce robíme u nás vo Veľkom Krtíši? Odpoveďou mi boli sklenené hlavy.

No jasne. Každý je tu sám za seba, za svoju kategóriu a za svoje súťažno-reprezentačné ambície. A keďže v ZMoSe ešte stále sú nejaké peniaze, treba si z ich urvať, kým sa dá. Za akúkoľvek cenu.

Apropo, stačí si pozrieť čísla klubov. Ten môj má „31“. My sme do ZMoSu nevstupovali, my sme ZMoS zakladali. A vaše čísla nad sto jasne hovoria, že keď ste do ZMoSu vstupovali, tak ten už existoval a existovali aj jeho stanovy a ostatné pravidlá a smernice. Takže hovoriť, že ste nevstupovali do Rady, ale ZMoSu je hovadina, mali ste si prečítať pred vstupom, ako funguje zväz a aká je jeho vnútorná štruktúra.

Opäť sa niekto ozval, že každá klub má mať jedného delegáta na konferencii. Musel som sa zasmiať.

Jednak si pamätám takú dobu, kedy sa zišlo dvesto delegátov a každý chcel byť počuť, každý chcel mať pravdu a každý chcel presadzovať svoju myšlienku. Bez predchádzajúcej prípravy s kolegami v klube (áno, zažil som, kedy sa dvaja delegáti z jedného klubu pol hodinu pred plénom hádali o svojich názoroch), bez porady s ostatným klubmi a bez znalosti platnej legislatívy a finančných možností. A neželám si podobný scenár opakovať.

Ta som sa opýtal, koľko delegátov by mal mať klub, ktorého členovia sa venujú viacerým činnostiam? V prípade rozporov medzi odbornosťami ktorej záujmy by hájil takýto delegát klubu? A kto by znášal časové aj finančné nároky na zhromaždenie dvoch stoviek hádajúcich sa delegátov? Odpovede som sa nedočkal.

- Návrh: predsedovia klubov dajú návrh na úpravu stanov a delegáti VZ dajú návrh na zmenu stanov v spôsobe rozhodovania.

Takýto jasne a konkrétne formulovaný návrh 😀 zaznel z pléna, kdesi z miesta, kde sedela návrhová komisia 😀

Šulc: zmenu stanov treba dobre premyslieť a navrhnúť v nadväznosti na platné predpisy.

Aspoň že odchádzajúci prezident má snahu kočírovať „svojich“.

Virág: chcete prizvať plastikových modelárov tak tí boli druhí najväčší po leteckých a len päť mandátov im stačiť nebude.

Takže by sme najprv presadili leteckú väčšinu a potom prizvali plastikárov a spolu nás nikto nikdy neprehlasuje? Že by toto bol cieľ?

= 40 mandátov na VZ vrátane prezídia pomerne rozdeliť na odbornosti.
= za každú odbornosť 5 mandátov + predsedníctvo rozdeliť podľa pomeru členov.

Že nerozumiete? Nič si z toho nerobte. Takýchto nekompetentných a nejasných návrhov padalo počas konferencie dosť. Že by to spôsobila obedňajšia prestávka? Alebo posilňujúce prostriedky niektorých účastníkov konferencie počas obedňajšej prestávky?

Na otázku z pléna, prečo práve 40 mandátov má byť rozdeľovaných, odpovedal navrhovateľ, že to tak vychádza. Možno jemu z nohavíc. Opäť sa raz ukázala neschopnosť logického uvažovania a dlhodobého plánovania ľudí, ktorí majú riadiť ďalšiu činnosť odbornosti. Preboha, to fakt takíto ľudia rozhodujú o budúcnosti leteckého modelárstva na Slovensku? To nikto nie je schopný predstaviť si, že vo Zväze naozaj môže byť viacej, ale aj menej, odborností? Že sa môže zmeniť pomer modelárov v odbornostiach? To sú fakt títo ľudia opití alebo na hlavu padnutí?

- 40 mandátov v pomernom zastúpení členov odborností + 5 mandátov členov predsedníctva.

Nakoniec padol návrh na takéto uznesenie. Teda že delegáti leteckých modelárov majú toto presadzovať na Valnom zhromaždení. Myslím že Šulc ich upozornil, že do pripravovaného schvaľovania stanov sa to už nedostane, pretože návrh na zmenu stanov nebol podaný v stanovenej lehote. Tak bol okríknutý, že sa tým VZ musí zaoberať a prijať to ako návrh na budúcu zmenu stanov.

ZA: 21 delegátov, P:2 Zd:2

Som rád, že aspoň štyria ľudia sme mali v sále zdravý rozum a vidíme aj ďalej, ako len na nasledujúcu konferenciu či zhromaždenie.

Správa volebnej a mandátovej komisie na poslednom hlasovaní bolo 27 delegátov.

Lebo dvaja po obede odišli. Avšak sme sa nedozvedeli, koľko mandátov odišlo s nimi 😉

15:40 Barbarič ukončil konferenciu.

Uff, a táto fraška je u konca.

Ráno som si myslel, že najväčším srandistom konferencie je Julo Kákoš, ktorý každému vykladal, ako málo času má ako dôchodca, že každého len zdraví „Ahoj, ahoj, nemám čas“ a uteká. Najmenej desaťkrát som počul, ako sa ponáhľa, lebo po obede má vernisáž v Piešťanoch, ako má nabité dni, lebo fotografuje, pracuje v modelárskom krúžku a neviem kde všade inde. Jasne, lebo my ostatní, ešte nedôchodcovia, nemáme čo na robotu, len po konferenciách chodiť. Ako hlboko som sa mýlil. Iní modelári ho dokázali v priebehu dňa tromfnúť!

Zaujímavé hlasy sa ozývali „v zákulisí“. Paľo Barbarič, po tom, ako prišiel o „kreslo“ šéfa leteckých modelárov, údajne má záujem kandidovať na modelárskeho prezidenta. Túto hlášku som počul už v sobotu od Košičanov, vraj ho leteckí kandidujú. Pozeral som sa po sále, tipoval som ktorí leteckí… Po zhliadnutí návrhu na zmenu stanov a doplnenie článku o čestnej funkcii čestného prezidenta s poradným hlasom tipujem, že Miro Šulc už nebude na prezidenta kandidovať. Alebo že by tušil, že sa niekto tlačí na jeho stoličku a chce si poistiť aspoň neformálny vplyv na modelárstvo?

Od jedného človeka, ktorý podľa mňa má na to, som počul, že ak bude kandidovať Barbarič, tak bude kandidovať aj on, nech je sranda. To potom môžem kandidovať aj ja 😉 Rozhodne nie som typ, ktorého opijú rožkom a ktorý nechá vylúčiť niekoho zo zväzu podľa stanov, ktoré budú platiť až o tri mesiace a keď sa radový člen, platiaci príspevky a dosahujúci značné športové úspechy opýta, ako je to s tým vylúčením a s tými stanovami, tak ho nenechám štyri roky bez odpovede.

A ešte poznámka k tomu „kľúčovému“ návrhu na zmenu hlasovacích pomerov v Prezídiu ZMoS. Muselo by to prejsť hlasovaním v súčasných pomeroch piatich hlasov každej odbornosti bez ohľadu na počet aktívnych členov. A nehnevajte sa na mňa, ale fakt farbisto vidím, ako automobiloví, lodní a železniční modelári dobrovoľne súhlasia s tým, že si nechajú vziať právo spolurozhodovať o Zväze Modelárov Slovenska takými ľudmi, ktorí sa predviedli v nedeľu na svojej konferencii v Trenčianskej Turnej 😀 😀 😀 A na to, ako to vyzerá s raketovými modelármi si rád počkám na Valné zhromaždenie, ktorého som delegát za automobilových modelárov.

Vrátim sa k tým možnostiam predpokladaného vývoja. Leteckí modelári vidia len tú jedinú, ako svojím snáď dvojtretinovým počtom hlasov budú rozhodovať o všetkom. Ja vidím aj inú možnosť. Počet hlasov dovoľuje vylúčiť leteckých zo zväzu, ale tiež môžu sami odísť. V oboch prípadoch je ZMOS stále tou istou, alebo aj nástupníckou organizáciou a pri jednaní s Min. školstva môže argumentovať: Odišla jedna pätina organizácie, tak im dajte jednu pätinu peňazí a štyri pätiny nechajte nám. V tom horšom prípade to môže byť pol na pol. V celom tomto spravodlivom ťažení bude jediný porazený: leteckí modelári.

Záver:

Trochu sa mi tie komentované poznámky z konferencie rady leteckých modelárov natiahli. Ale ja som len posol správ. Konferenciu som nepripravoval ani neviedol. To je všetko práca leteckých modelárov.

ZMOS

A hoci som chcel kolegovi zapisovateľovi podpísať jeho tri strany ručne písaných poznámok (ako zvolený overovateľ zápisnice) on nechcel, vraj to prepíše do lepšej podoby a pošle mi to mailom. Je štvrtok 30. októbra pol jedenástej dopoludnia a ja v maile nič nemám. Toto nie je overená zápisnica z konferencie, ale trúfam si tvrdiť, že je presná.

Aký obraz si o Rade aj samotných delegátoch či leteckých modelároch samých urobíte, záleží už len na vás. Ja osobne som rád, že po Valnom zhromaždení budem tejto frašky najmenej štyri roky ušetrený.

Edit:
Ani nie pol hodinu po dopísaní článku sa zápisnica objavila v mojej mailovej schránke.

Téma:  

2 komentárov k Konferencia Klubu leteckých modelárov 2014

 • Attila Csontos  napísal:

  Dobry den pan Fabian

  nedovoli mi nezareagovat na niektore veci, ktore pisete vo svojom clanku a rad by som ich opravil. Budem sa venovat len castiam , ktore sa ma tykaju, na ostatne nebudem reagovat, kedze mi to neprinalezi.
  V prvom rade sa vam aspon takto predstavim – moje meno je Attila Csontos a som clenom Rady leteckych modelarov za uputane modely. Uz som si za tie roky co s mojim menom ludia navystrajaju na to uz zvykol, takze vase pomenovanie mojej osoby ako „Čentéš“ ma len pobavilo. Skor ma zarazilo, ze ako clen leteckej odbornosti nemate prehlad kto je clenom rady kedze tato informacia je dostupna na stranke aeromodelling.sk. Ale nevadi – osobne sa spozname zrejme na VZ.

  -pripravené tu nebolo takmer nič, ani voda na stoloch.

  Na kazdom stole bola mineralna voda a pohare – mozno sa stacilo naciahnut k vedlajsiemu stolu 🙂 Taktiez bola podavana kava, stacilo sa opytat toho, kto salu zabezpecoval, teda p. Zvaleneho.

  -Ak mám nejaké dotácie a príspevky a z nich mám nejaké výdavky a súčet nesedí, nenapadlo niekoho, že “zvyšok”, účtovne nazývaný prebytok, mohol zostať na účte alebo v pokladni? Či mal sekretár, teda modelári, kompletne minúť aj poslednú vindru?

  Ano – pretoze ak zabludite do CRZ tak urcite s lahkostou najdete zmluvy medzi Ministerstvom skolstva a ZMoS kde je presne napisane NA CO a AKO sa MUSIA peniaze pouzit. Nepouzite prostriedky sa MUSIA vratit do statneho rozpoctu. A keby sa aj tie peniaze ako „prebytok“ zvysili, tak nie je vhodne o tom informovat clensku zakladnu (prostrednictvom prezidia), ktorej tieto peniaze patria ? Ja som narazal na to, ze tieto peniaze NIKDE nefiguruju a teda verejne nikde nie je zmienka o ich pouziti.

  -Takže kompletne prevádzka sekretariátu ide z takto zarobených peňazí a z dotácií od štátu zostávajú peniaze na reprezentáciu a poriadanie súťaží.

  Velky omyl – toto je len plan – ked si najdete zapisy z prezidia sam lahko zistite kolko penazi z dotacie je urcenych na mzdy na sekretariat.

  – Niektoré odbornosti nemajú zastúpenie v rade. Napríklad vrtuľníky.
  To je pravda. Ani deproňáky nie. Modelári, ktorí ešte neboli funkcionármi, nech sa prihlásia u súdruha Žinčicu.

  Citujem stanovy Cl.4 bod 3. Základným poslaním a hlavnými cieľmi Zväzu je organizovanie, podpora a propagácia modelárskeho športu v Slovenskej republike. SPORTU ! Pokial mi je zname, tak existuju oficialne FAI pravidla pre vrtulniky, takze nevidim prekazku toho aby sa vrtulniky ako sportova kategoria mali zastupenie v rade leteckych modelarov. Pokial budu schvalene pravidla aj pre depronaky (staci aj narodne) a budu sa organizovat sutaze, nemam najmensi problem zvdihnut ruku za clena rady leteckych modelarov pre depronove modely. A povedzme si to uprimne – nejde nam aj o zvacsenie clenskej zakladne ? Pretoze jedna z podmienok aj financneho ocenenia sportu na Ministerstve je sirka clenskej zakladne. V osemdesiatych rokov za cias Zvazarmu bolo len vo Vychodoslovenskom kraji registrovanych 25.000 modelarov ! Dnes je v ZMoS dokopy cca 1100 clenov na celom Slovensku.

  -A tak vznikli “náhradné” weby, ako napr. http://www.aeromodelling.sk – web rady leteckých modelárov.
  Vysvetlenie je jednoduche – Generalnemu sekretarovi po jeho nastupe som ponukol moznost spoluprace na vybudovani novej stranky, namiesto zrusenej domeny zmos.org. Bol som odmietnuty s tym, ze nova stranka bude vylucne v sprave sekretariatu a teda len sekretariat bude zverejnovat informacie na tejto strane. Nemam co dodat.

  – že Miro Šulc už nebude na prezidenta kandidovať. Alebo že by tušil, že sa niekto tlačí na jeho stoličku a chce si poistiť aspoň neformálny vplyv na modelárstvo?

  Zaraza ma skutocnost ze nemate nastudovane Stanovy zvazu. Miroslav Sulc bol vo svojej funkcii dve funkcne obdobia a nemoze znova kandidovat. Cl. 7 bod 5 – Volby.

  -Naše autíčka a naše lietadielka sú len naše hobby. Tak by sme si ho mali aj sami platiť. Vrátane výletov na majstrovstvá či svetové poháry.
  Hmm – zakon o statnej sportovej reprezentacii. Tam je napisane kto a co je reprezentant a ako reprezentuje Slovensku republiku. Clanok Stanov, kde sa pise o tom ci je cielom ZMoS som citoval hore. Ak niekto dva mesiace pre Majstrovstvami sveta denne prejazdi 80 km aby mohol dvojfazovo trenovat (pisem trenovat, nie lietat) a potom sa stane vitazom Majstrovstiev sveta a vitazom svetoveho pohara, a s druzstom ziska striebornu medailu tak preco by nemal dostat ASPON uhradu nakladov na ucasti na takomto podujati ? Ked sa kuknem na futbalistov, tak prd hraju a od dobroty nevedia co s peniazmi… Tu mi evokuju vase slova o demokracii a ochrane prave mensis – voci futbalu sme fakt mensina a nemam pocit zeby nas stat chranil ked nam kazdy rok dava menej a menej 🙂

  Z mojej strany je to zhruba tak vsetko, tesim sa ked sa osobne zoznamime na VZ.

  S pozdravom „Letu zdar“ (a zime zvlast) 😛

  Attila csontos

  • Ďusi  napísal:

   Dobrý deň pán Csontos,

   ďakujem za Váš rozsiahly komentár. Podľa mňa svedčí čas a úsilie, ktoré ste mu venovali, o Vašom záujme o modelárstvo ako také aj jeho ďalšie smerovanie na Slovensku. Tak ako aj o mojom a mnohých iných.

   Ako som písal v článku, nepoznám všetkých leteckých modelárov, preto som aj odmietol funkciu zapisovateľa. Za komolenie Vášho mena sa ospravedlňujem. Aj mne sa to stáva často, že mi zle vyslovujú alebo píšu priezvisko. Veď ste to nakoniec urobili aj Vy v tomto komentári.

   „ako člen leteckej odbornosti nemáte prehľad…“ ako letecký modelár nemám ambície súťažiť a pretekať. A teraz ani funkcionárčiť. Takže nepotrebujem vedieť, kto sedí v rade, čomu sa venuje a čítať pravidelne stránku, ktorá nemala vzniknúť, hoci chápem okolnosti, za akých k tomu došlo a sám som naštvaný, že k tomu došlo. Práve preto, že som sa sám podieľal na vzniku jednotného informačného bodu všetkých modelárov, ktorý bol v rámci žabo-myších vojen o pozície a peniaze zlikvidovaný. Možno práve preto, že zmos.org zlikvidovali sami modelári, ktorí ho mali budovať, nechce gen. sekretár, aby novú stránku budovali sami modelári. Z tohto pohľadu ho chápem. Sám som mu navrhol, že ak bude mať záujem o poradenstvo (nie je modelár, len zamestnanec), aj ja som mu k dispozícii. A iste aj Vy. Firma na výrobu stránky sa iste vyzná v technológiách, my v našom hobby a vieme, čo na stránke chceme.

   O tom, že si musím kávu vypýtať, nebol nikde vyvesený zoznam. Ja som len porovnával dve po sebe bezprostredne nasledujúce akcie podobného typu a to som aj napísal. Zrejme si inak predstavujem dobre pripravenú konferenciu. A nejde len o vodu a kávu, veď to píšem v článku a aj Vy se to zažil.

   Na CRZ nemám dôvod ani chodiť ani blúdiť. Táto oblasť ma ani neživí ani nezaujíma. Vy ste sa opýtal, pán Búda odpovedal, ja som komentoval. A vy reagoval.

   Ad depronové vrtuľníky.
   Zákony, Stanovy, pravidlá. To všetko je len spoločenská dohoda o (dobrovoľných) obmedzeniach a prikázaniach. Zajtra si ich zmeníme alebo nám budú nanútené iné. Sám sa budem rád odvolávať na pravidlá a dohody, ktoré som si (nechal) schváliť tak, aby som ja z nich mal výhodu. A teraz nie som osobný. Ale citovať si dovolím z Vašej citácie. „ZÁKLADNÝM poslaním a HLAVNÝMI cieľmi“. Teda nie JEDINE ŠPORT ale AJ ŠPORT. A je šport len pretekanie, súťaženie, bojovanie alebo aj len obyčajné prevádzkovanie činnosti, v mojom prípade púšťanie si elektrovetroňa na lúke za cintorínom, aby som ostal v rovine nesúťažného modelára a leteckého modelára, keďže ako autíčkár (opäť) súťažím, pretekám, ŠPORTUJEM?

   Aby som to skonkrétnil. Majú právo na zastúpenie v rade len súťažní modelári alebo všetci modelári? Majú právo na zastúpenie v rade len tí súťažní modelári, ktorí majú FAI stanovené súťažné pravidlá alebo majú nárok aj súťažiaci len podľa národných pravidiel? Chápete, čo tým chcem povedať? Chápete, čo som chcel povedať svojou poznámkou v článku? NIKDY nebudú mať svojho zástupcu v (malej) rade ÚPLNE VŠETCI modelári. Ide o to dohodnúť sa, čo je pre zväz aj jeho členov nosné, čo je dôležité a perspektívne, čo chcú podporiť. Ale nemyslím si, že vyčleňovať modelárov, ktorí nesúťažia, je rozumné. Veď nám ide predsa o členskú základňu, nie? Alebo tých dvadsaťpäť tisíc východniarov-modelárov všetci pretekali a súťažili? Mimochodom, tí rekreační a nesúťažní, ako ja, vám tvoria členskú základňu, ktorou sa niekto na konferencii oháňal ako argumentom na zmenu stanov a zvýšenia váhy hlasu leteckého modlárstva v ZMoSe.

   Ktoré Stanovy máte teraz na mysli? Tie, ktorú sú platné, alebo tie, ktoré sa pripravujú na schválenie alebo tie, ktoré som dostal mailom, hoci proces ich schvaľovania začne až neskôr? Lebo ako bolo počuť medzi modelármi, a zrejme to zaznie aj na Valnom zhromaždení, občas sa tu rozhoduje aj podľa stanov, ktoré budú platiť až o tri mesiace…
   Ale späť k najvyššiemu. Prosím, môžete mi povedať mená všetkých najvyšších predstaviteľov modelárskej organizácie na Slovensku, ktorí boli v čele tejto partie od rozdelenia Československa? Možno mám fakt krátku pamäť alebo fakt nesledujem dianie úplne pozorne.

   Ale v podstate se potvrdil moju domnienku. Miro Šulc nemôže byť prezidentom zväzu. Vyvráťte mi ešte názor, že je súčasne jediným adeptom na čestnú stoličku a ja si prestanem myslieť, že takýto návrh na zmenu stanov je účelový.

   Pane, aj ja som trénoval, poctivo a pravidelne. A hoci som sám narazil na svoj výkonnostný strop, minimálne troch ľudí som dostal do top formy po stránke materiálno-technickej aj po stránke športovo-výkonnostnej. Na Slovensku nemali vo svojej dobe páru a v zahraničí na ME si neviedli zle. Takže o športe aj reprezentácii viem svoje, hoci na úspechy leteckých sa nechytám. Trikrát som viedol reprezentáciu na ME, z toho jedenkrát si reprezentanti úplne všetko hradili sami, materiál na prípravu aj súťaž, aj cestovné a ubytovacie náklady a dokonca aj moju účasť, nie len svoju. A dva razy to bolo s príspevkom na účasť od zväzu, ale len s príspevkom, ostatné hradili pretekári, sponzori alebo ja osobne. A materiál si platili pretekári zo svojho. Aj na tréning aj na účasť.

   Ja možno neviem, ako sa správne píše Vaše meno a ako sa volá ten ktorý modelár v Rade a čomu sa venuje, ale ani vy celkom neviete, kto vám sedí na konferencii.

   Ale späť k tomu, čo voláme reprezentácia. Keby vláda (píšem vláda, lebo myslím konkrétnu skupinu ľudí, nie štát, teda všetkých občanov a inštitúcie) mala záujem o zlepšovanie mena Slovenska v zahraničí, tak by naozaj podporovala reprezentáciu Slovenska a určite by určila jasné pravidlá a podmienky. A všetko platila. Žiaľ nie sme v situácii ideologického boja, kedy je každý úspech dobrý a tak zastávam skromný názor, že vláda sa hrá na podporu reprezentácie, aby sa mohla chváliť krčmovým štamgastom, ktorí ale tvoria drvivú väčšinu elektorátu, ako podporuje mládež, šport, reprezentáciu. A my sa tu bijeme o tú kosť.

   Pokoj bude(me mať) až vtedy, keď pochopíme, že predsedovi vlády alebo ministrovi športu je úplne ukradnuté, kto pôjde do Argentíny alebo Dánska lietať s akým oštepom a kde skončí. Keď pochopíme, že v prvom rade ide o naše hobby, náš záujem, naše nadšenie a naše výsledky, naše športové ambície a náš adrenalín z toho, čo robíme a aké úspechy dosahujeme. A že teda je to len na našej peňaženke. Že je jedno, či idem „se lvíčkem na prsou“ alebo svojím menom na pretek, ktorý sa volá Majstrovstvá sveta alebo Svetový pohár, musím na to mať ja sám alebo môj sponzor.

   Viete, prečo majú futbalisti toľko peňazí za tak málo muziky? Lebo okolo toho robia dobrú zábavu pre plebs. To za prvé. Ak si budeme my modelári robiť svoje akcie ukrytí pred verejnosťou, tak aj dopadneme. Zabudnutí na okraji. „Chlieb a hry“ platí aj dnes. Ak nedokážeme pre mocných tohto sveta urobiť hry pre plebs, tak nebudeme na výslní. A za druhé, ak nedokážeme v kluboch zabezpečiť lukratívne honorované pozície pre tých, ktorí zo štátneho a mestského rozdávajú „na šport“, nič sa nezmení. A ani profesionáli z nás nebudú. Ľudia sa skôr naučia behať za loptou alebo loptičkou, ako pilotovať motorový vetroň v súťažnej úlohe…

   Takže ani modelár-reprezentant nie je plno-platený vládou. Mal by preto na ambície ME, MS SP pomýšľať len vtedy, ak na to sám má dosť prostriedkov. Iba tak sa vyhne frustrácii zo súčasného stavu. Pokiaľ sú príspevky vlády na repre, OK využime ich. No iné zdroje sám radšej uvidím v podpore bežnej klubovej modelárskej činnosti alebo lokálnych súťaží. Bez toho totiž onedlho nebude mať kto reprezentovať. Nie Slovensko, na to ja kašlem tak, ako ono kašle na mňa. Modelárstvo. A to by ma mrzelo. Súčasne nebude členská základňa, ktorou sa niekto tak oháňal. A bude po podpore z vlády úplne amen.

   Je mi jasné, že každý z nás vidí poslanie a ciele ZMoS niekde inde. Nerobím si nároky na neomylnosť, vyjadrujem len svoj názor. Tak ako som ho vyjadril v článku o konferencii a jej priebehu i o tom, čo tam zaznelo. Napriek tomu, že neplánujem súťažne lietať a na súťažné jazdenie s autami doma ani v zahraničí nepotrebujem byť členom ZMoS a neočakávam ani nijakú finančnú podporu, nie je mi jedno, ako sa náš (môj aj Váš) zväz vyvíja a kam smeruje. Neuvažujem o vystúpení zo ZMoSu ani ako jednotlivec ani ako predseda klubu. Domnievam sa, že takáto organizácia má svoj zmysel a svoju budúcnosť. Ide len o to, aké postavenie a obsah jej dáme.

   Zdraví Ďusi Fábián

Nechajte komentár

Môžete použiť nasledovné HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.